Algemene voorwaarden

TBC-POST (Net Express bvba) ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN 1. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn op al onze prestaties en orders deze algemene voorwaarden van toepassing. Zij prevaleren op de algemene voorwaarden van onze klanten of leveranciers. De huidige Algemene Voorwaarden zijn geldig vanaf 01 januari 2020. Indien bijzondere voorwaarden of de postale wetgeving specifieke regels voor bepaalde diensten voorzien, dan zijn deze regels ook van toepassing op deze offerte en de aanbieding van deze diensten A. ALGEMEEN 2. Instructies en uitvoeringsspecificaties moeten schriftelijk worden gegeven, en wijzigingen dienen uiterlijk twee werkdagen voor de geplande uitvoering te worden doorgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren van mondelinge of laattijdig gegeven instructies. 3. Aangetekende zendingen: TBC-Post geeft een garantie op de aangetekende zending tot een bedrag van 40 euro ingeval van verlies, diefstal of beschadiging. TBC-Post stelt een bewijs van afgifte ter beschikking aan elke verzender van een aangetekend schrijven. Ingeval van een vruchteloze aanbieding op het adres van aangetekende zendingen wordt een bericht van aanbieding nagelaten. In dat geval kunnen de aangetekende zendingen, met uitzondering van gerechtsbrieven, waarvan de behandeling het voorwerp uitmaakt van artikel 46 van het gerechtelijk wetboek, opgehaald worden op het plaats genoteerd op het bericht van aanbieding, binnen een termijn van 15 dagen, de dag van aanbieding niet inbegrepen, en dit, zonder voorbehoud van TBC-Post om andere modaliteiten voor de afhaling voor te stellen. TBC-Post biedt ook de mogelijkheid aan de bestemmeling van een aangetekende zending, om TBC-Post een mandaat te geven de betrokken aangetekende zending in ontvangst te nemen en om deze dan in de brievenbus van de bestemmeling te leveren als een gewone postzending. De bestemmeling van de zending is op de hoogte dat de ontvangst van de zending door TBC-Post de vervaltermijn doet lopen in het kader van een gerechtelijke procedure. TBC-Post biedt aan de bestemmeling van een aangetekende zending ook de mogelijkheid om TBC-Post te mandateren niet enkel voor de ontvangst van de zending maar ook om de zending te openen en de inhoud ervan aan de bestemmeling via email door te sturen alvorens de zending in de brievenbus van de bestemmeling te leveren. Elke verzender van een aangetekende zending geeft zijn akkoord voor de eventuele opening van de zending door TBC-Post onder de hierboven aangehaalde voorwaarden. De verzender van een aangetekend schrijven kan een bewijs vragen van de dag van afgifte en/of van de dag van overhandiging van de zending aan de bestemmeling of bij afwezigheid van het bericht van aanbieding. 4. De tarieven van de diensten door TBC-Post verleent zijn onderworpen aan deze huidige algemene voorwaarden en consulteerbaar op de internetsite van TBC-Post www.tbc-post.com. 5. Goederen reizen onder het risico van de opdrachtgever. B. VERWERKING 6. De bij de aanlevering door de klant of derden opgegeven hoeveelheden, kwaliteit, codes en gegevens in het algemeen worden voor kennisname genoteerd en verwerkt. Zij verbinden ons tot niets. 7. Voor de goederen die bij ons zijn opgeslagen tijdens een periode die de verwerkingstijd overtreft heeft TBC-Post het recht om zonder voorafgaande verwittiging opslagkosten aan te rekenen, gebaseerd op de oppervlakte ingenomen door de palletten per dag. Het tarief daarvoor is 12 Euro/europallet/maand. 8. Overschotten na uitvoering van een verwerking worden op het verzoek van de klant op zijn kosten teruggestuurd of door hem opgehaald. Zoniet hebben wij het recht om na verloop van 30 dagen na de verwerking de overschotten te vernietigen. 9. Indien wij eveneens adressen leveren, zijn de voorwaarden van de leverancier van het adresbestand van toepassing. Adressen mogen niet worden doorgegeven aan derden. In geen geval kunnen wij aansprakelijk zijn voor fouten, onvolledigheid of het dubbel gebruik. 10. Indien onze opdracht ook het verzorgen van drukwerk omvat, zijn hierop de "Beroepsgebruiken” en algemene voorwaarden eigen aan het drukkerijbedrijf, opgesteld door FEBELGRA, van toepassing, tenzij onze algemene voorwaarden hiervan afwijken. Op eenvoudig verzoek bezorgen wij een exemplaar van deze voorwaarden. 11. Bij machinale verwerking dient een voldoende meeraantal van het materiaal door de klant geleverd te worden om het verlies bij het afstellen van de machines te compenseren. C. VERZENDING 12. De afgifte van zendingen, geheel of gedeeltelijk, aan nationale of internationale postdiensten dient in geen geval door ons bewezen te worden. Desgevallend zal de belanghebbende dienen te bewijzen dat de bedeling niet zou zijn gebeurd. 13. Wij houden ons het recht voor om de distributie van een zending, materiaal of een voorwerp te weigeren als dit gevaarlijk, onwettig of onderworpen is aan beperkende voorwaarden voor vervoer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de eventuele weigering door andere postdiensten van deze zulke zending, materiaal of voorwerp. Desgevallend kunnen zonder beperking kosten die ons door de postdiensten of andere tussenpersonen hiervoor worden aangerekend op de opdrachtgever worden verhaald. 14. Kwaliteit: TBC-Post zal alle middelen en materialen ter beschikking stellen opdat de levering van de zendingen binnen optimale termijnen zal gebeuren door TBC-Post of andere postale leveringsdiensten in functie van de door de verzender gekozen dienst. 15. Verantwoordelijkheid: TBC-Post kan verantwoordelijke gesteld worden ingeval door haar fout een directe schade kan worden bewezen aan de verzender ingeval van een laattijdige levering van een zending of ingeval van verlies, diefstal of beschadiging van een zending. Haar verantwoordelijkheid kan niet worden ingeroepen voor een indirecte schade. 16. De opdrachtgever waarborgt dat de inhoud van het geleverde materiaal niet onwettig, ontoelaatbaar of strijdig met de goede zeden is of gevaarlijk. De opdrachtgever garandeert, onder andere, dat de inhoud van het materiaal geen inbreuk pleegt op enige (Belgische of buitenlandse) regelgeving waaronder de voorschriften opgenomen in het koninklijk besluit van 24 april 2014 omtrent de regelgeving van de postale diensten, noch enige intellectuele eigendomsrechten van derde partijen of enige andere eigendomsrechten van derde partijen. De opdrachtgever garandeert om TBC-Post (Mosiac sprl) te verdedigen op zijn kosten en onze bestuurders; directeuren; bedienden; arbeiders en vrije medewerkers schadeloos te houden voor verliezen en schade opgelopen door of tengevolge van het overtreden door de klant van de hierboven gemelde waarborgen, inclusief maar niet beperkt tot, alle gerechtskosten opgelopen door TBC-Post (Mosaic bvba). Bovendien is het TBC-Post (Mosaic bvba) toegelaten de overeenkomst met onmiddellijke ingang te stoppen, zonder vooropzeg en zonder schadevergoeding indien de klant bovenvermelde waarborgen overtreedt. 17 . De opdrachtgever erkent te beseffen, dat de bepalingen van de UPU conventie voor briefpost of andere post bestemd voor het buitenland, van toepassing zijn. 18. Zendingen die door TBC-Post niet kunnen verdeeld worden wegens onvolledige of onjuiste adresgegevens zullen aan de afzenders teruggestuurd worden. Een aangetekende zending die nadat een bericht van aanbieding in de brievenbus van de bestemmeling werd gepost met erop een postpunt waar de zendingen kan opgehaald worden, en welke na een periode van 15 dagen, de dag van aanbieding niet inbegrepen, niet zijn opgehaald, wordt daaropvolgend naar de afzender terugestuurd. D. BETALING 18. Alle facturen zijn kontant betaalbaar op de overeengekomen vervaldag of binnen 8 dagen na factuurdatum. Wij behouden ons het recht voor een bestelling tegen rembours uit te voeren. Wissels, cheques, mandaten en afbetalingsovereenkomsten brengen geen schuldvernieuwing mee. 19. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag van een factuur, of een deel ervan, zal het onbetaalde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 50€. Daarenboven zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd zijn van 7% per jaar, vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum van algehele en volledige betaling. 20. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag worden alle, zelfs nog niet vervallen, facturen aan de debiteur opeisbaar. Tegelijk kunnen wij eenzijdig alle nog lopende opdrachten voor de debiteur schorsen. 21. Wij behouden ons het recht om de jaarlijkse tarieven aan te passen op basis van de consumptieprijsindex zoals gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken. E. LEVERINGSTIJDEN: (D = dag van ontvangst van de zendingen) 22. TBC-Post ziet erop toe om de zendingen inbegrepen in de universele dienstverlening te leveren binnen een periode van D+1 tot D+3 volgens de natuur van de te presteren postale dienst. De nationale prioritaire correspondentie wordt geleverd binnen een periode van D+1 tot D+3. De nationale aangetekende zendingen worden geleverd binnen de periode D+1 tot D+3. De nationale pakketten worden geleverd binnen een periode van D+1 tot D+2 F. KLACHTEN 23. Klachten voor beschadiging, verlies of diefstal van een zending moeten, op straffe van verjaringstermijn, gemeld worden binnen een termijn van 1 jaar na de afgifte aan TBC-Post van de betwistbare zending: • per telefoon aan de klantendienst op telefoon: 02/828.40.10 • per brief aan het adres van TBC-Post of per elelectronische mail op het adres info@tbc-post.com • of via de website van TBC-Post op www.tbc-post.com • een verbaal gecommuniceerde klacht wordt niet als een geldige klacht geregistreerd. Iedere klacht die door een klant wordt ingediend ontvangt een referentienummer dat hem zal gecommuniceerd worden. Een bewijs van ontvangst wordt gratis ter beschikking gesteld van de klant. TBC-Post engageert zich om alles in het werk te stellen opdat de klacht behandeld en afgesloten zal worden binnen een termijn van: • 60 dagen voor nationale zendingen • 4 maand voor internationale zendingen en dit te tellen vanaf het indienen van de klacht. Bij gebrek aan een klacht wordt de levering geacht zonder voorbehoud te zijn aanvaard. 24. Een klacht over een gedeelte van de prestatie kan niet worden ingeroepen om een factuur niet of laattijdig te betalen. In voorkomend geval kan enkel, na een geldige klacht, de betaling voor het betwiste gedeelte worden opgeschort. 25. In alle gevallen waar onze verantwoordelijkheid betrokken is bij de beschading, verlies of diefstal van een zending of als gevolg van een vertraging van de distributie van een zending in België, kunnen de schade en interesten voor de klant of voor een derde nooit de volgende limieten overschrijden: • Ingeval van een vertraagde levering van een gewone postale zending, een aangetekende zending of een zending met een aangegeven waarde, het plafond van de schade en de interesten is gelijk aan de portowaarde die voor de betreffende zending werd ontvangen. • In geval van verlies, diefstal of schade van een postale zending anders dan een aangetekende zending of een zending met aangegeven waarde, het plafond van de schade en interesten is het portobedrag dat voor de betreffende werd ontvangen. G. OMBUDSDIENST VOOR DE POSTDIENSTEN 26. Beroep op de Ombudsdienst voor de Postsector: • Indien een klager niet tevreden is met het resultaat van een klacht of de manier waarop aan een klacht gevolg werd gegeven door TBC-Post kan deze zich vervolgens gratis richten tot de Ombudsdienst voor de Postsector ingesteld door de wet van 21 maart 1991. • Adres en contactgevens: Ombudsdienst voor de Postsector (OMPS)  | Koning Albert II-laan 8 bus 4, 1000 Brussel | Tel : 02/221.02.30 | Fax: 02/221.02.44 Email : info@omps.be | Web: www.omps.be H. BEVOEGDHEID EN RECHTSPLEGING 27. Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel bevoegd. Voor geschillen die tot zijn materiële bevoegdheid behoren zal de Vrederechter van het Kanton van Nijvel of de rechtbanken van de woonplaats van de debiteur, naar onze keuze, bevoegd zijn. Uitsluitend Belgisch recht is van toepassing op deze geschillen, zelfs in geval van vorderingen in vrijwaring of bij pluraliteit van verweerders. 28. Indien het vertrouwen van de verkoper in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/ of onmogelijk maken, behoudt de verkoper zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en bijkomende waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt de verkoper het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van de verkoper op alle schadevergoedingen en intresten. 29. In geval van onenigheid in de geschillen zijn enkel de Franstalige algemene voorwaarden van kracht.

Afdrukken